Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In de dienstverlening van De Vlindertuin worden begrippen gehanteerd waarvan de navolgende betekenis voor partijen bindend is:

 • opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon/personen die contractueel gebruik maakt/maken van de door/via Vlindertuin geboden faciliteiten op het gebied van kinderopvang ;
 • gebruiker: de ouder(s) c.q. degene(n) die met de feitelijke verzorging van het kind is/zijn belast en die gebruik maakt/maken van de door/via De Vlindertuin geboden faciliteiten op het gebied van kinderopvang;
 • particuliere plaats: een door de ouder(s) op feitelijk verzorger(s) gereserveerde kindplaats bij één van de door De Vlindertuin geëxploiteerde kindercentra;
 • ouderbijdrage: het bedrag dat de ouder bijdraagt in de kosten van de opvang van zijn of haar kind(eren) in één van de door De Vlindertuin geëxploiteerde kindercentra ten behoeve van door de gemeente Lelystad te bepalen doelgroepen;
 • kinderopvang: het bedrijfsmatig verzorgen en opvoeden van kinderen tot het tijdstip waarop het basisonderwijs voor de kinderen eindigt (kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang);
 • kindercentrum: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang;
 • kindplaats: het aantal dagdelen waarop het kind gebruik maakt van kinderopvang op een kindercentrum. De kindplaats wordt uitgedrukt naar rato van het aantal afgenomen dagdelen. Bij kinderdagopvang bestaat een volledige kindplaats uit tien dagdelen.
 • werkdag: de dagen van de week, niet zijnde een zaterdag of zondag of algemeen erkende nationale feest- of gedenkdag, Bevrijdingsdag, alsmede drie collectieve sluitingsdagen per jaar;
 • dagdeel: ingeval van opvang in een kinderdagverblijf omvat een dagdeel maximaal 5,5 uur gedurende de ochtend of middag aansluitend aan de openingstijd van 07.00 uur respectievelijk voorafgaand aan de sluitingstijd 18.00 uur van het kinderdagverblijf;
 • kinderdagopvang: kinderopvang in dagdelen voor kinderen in de leeftijd van circa acht weken tot vier jaar in een kinderdagverblijf gedurende werkdagen tijdens de opvangtijden van 07.00 – 18.00 uur;
 • ochtendopvang: kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van circa acht weken tot vier jaar in een kinderdagverblijf gedurende werkdagen in de ochtenduren van 07.00 – 12.30 uur;
 • extra opvang: indien de capaciteit binnen het kindercentrum dit toelaat is het mogelijk in overleg met de leiding van de betreffende locatie een extra dag/dagdeel aan te vragen. De kosten worden achteraf in rekening gebracht;

Artikel 2 Algemeen

2.1 De verbintenis tussen opdrachtgever en De Vlindertuin inzake kinderopvang moet worden gekwalificeerd als overeenkomst van opdracht.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van De Vlindertuin inzake kinderopvang.

De werknemers op een kindercentrum zijn niet bevoegd De Vlindertuin te vertegenwoordigen ter zake van het sluiten, wijzigen en beëindigen van de overeenkomst van kinderopvang.

 1. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens De Vlindertuin hoofdelijk aansprakelijk voor een behoorlijke nakoming van de overeenkomst.
 2. De Vlindertuin is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever en/of gebruiker in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Verhouding De Vlindertuin/opdrachtgever/gebruiker

3.1 Indien de opdrachtgever en gebruiker niet zijn verenigd in één persoon (ingeval van bedrijfsplaats) ligt de bevoegdheid tot het sluiten, wijzigen en beëindigen van de overeenkomst met De Vlindertuin bij de opdrachtgever zonder dat de opdrachtgever enige zeggenschap heeft over de wijze waarop de kinderopvang inhoudelijk en kwalitatief gestalte wordt gegeven. De zeggenschap daarover komt slechts toe aan de gebruiker.

3.2 Indien de overeenkomst tussen opdrachtgever en De Vlindertuin eindigt, vervalt per beëindigingdatum het recht van gebruiker op kinderopvang, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4 Informatievoorziening; privacy

4.1 Zowel de opdrachtgever als gebruiker dragen er steeds zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Vlindertuin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de inschrijving, reservering en uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig aan De Vlindertuin worden verstrekt.

4.2 Indien de hiervoor genoemde gegevens niet tijdig aan De Vlindertuin zijn verstrekt, heeft De Vlindertuin het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Acceptatie

De Vlindertuin heeft het recht het voorgedragen kind te weigeren of plaatsing te beëindigen, indien het door geestelijke en/of lichamelijke bijzonderheden niet door het kindercentrum en/of gastouder kan worden aangenomen of gehandhaafd kan blijven. De beoordeling hiervan ligt uitsluitend bij De Vlindertuin.

Artikel 6 Minimale afname kinderopvang

Voor kinderdagopvang geldt een minimale afname van twee dagdelen per week.

Artikel 7 Inschrijving

Nadat het volledig ingevulde inschrijfformulier door De Vlindertuin is ontvangen en de aan de met de inschrijving verbonden financiële verplichting is voldaan, zal De Vlindertuin zich inspannen om de gewenste kindplaats(en) tegen de gewenste ingangsdatum aan te bieden zonder dat vooraf door De Vlindertuin ter zake een garantie kan worden geboden.

Artikel 8 Reservering; recht op kinderopvang bij een kindercentrum

Nadat het volledig ingevulde reserveringsformulier door De Vlindertuin is ontvangen en de aan de daarmee samenhangende financiële verplichting is voldaan, verplicht De Vlindertuin zich om op de afgesproken ingangsdatum de gewenste kindplaats(en) ter beschikking te stellen. Deze verplichting van De Vlindertuin vervalt, indien niet binnen veertien dagen nadat De Vlindertuin de plaatsingsovereenkomst aan de opdrachtgever heeft toegestuurd, deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend door De Vlindertuin is terugontvangen.

Artikel 9 Annulering van een kindplaats bij een kindercentrum

9.1 Tot het moment waarop het reserveringsformulier bij De Vlindertuin is ingediend, kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Het inschrijfgeld wordt niet geretourneerd.

9.2 Na het indienen van het reserveringsformulier kan de (reservering van de) plaatsing nog slechts worden geannuleerd met inachtneming van de in artikel 16 genoemde opzegtermijn. Het inschrijfgeld wordt niet geretourneerd.
Annulering laat de betalingsverplichting vanaf het moment van gereserveerde plaatsing tot het einde van de overeenkomst onverlet.

Artikel 10 Niet vervullen gereserveerde kindplaats

Indien de opdrachtgever of gebruiker de gereserveerde en/of overeengekomen kindplaats(en), gedeelten van kindplaatsen en/of koppelingen, niet daadwerkelijk benut/vervult, is desondanks het volledig overeengekomen bedrag voor deze plaats(en) verschuldigd, totdat de overeenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd.
Artikel 11 Huisregels

11.1 De Vlindertuin is bevoegd om per kindercentrum huisregels op te stellen, waarin de regels van orde zijn opgenomen die binnen het kindercentrum gelden.

11.2 De huisregels zullen aan de opdrachtgever en (indien van toepassing) de gebruiker worden verstrekt.

11.3 De gebruiker is gehouden tot naleving van de huisregels.

11.4 Indien de gebruiker stelselmatig inbreuk maakt op de huisregels, kan De Vlindertuin de overeenkomst beëindigen overeenkomstig artikel 16.5 van de algemene voorwaarden.

Artikel 12 Tarieven

12.1 De voor enig kalenderjaar geldende tarieven voor kinderopvang worden aan de opdrachtgever tenminste bij het sluiten van de overeenkomst kenbaar gemaakt.

12.2 Eventuele wijzigingen in de tarieven voor kinderopvang zullen door De Vlindertuin jaarlijks tenminste twee maanden voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

12.3 De voor enig kalenderjaar vastgestelde tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van vaststelling geldende lonen, sociale lasten, huren en/of overige kosten.

Indien na de vaststelling van de voor enig kalenderjaar geldende tarieven een verhoging optreedt van lonen, sociale lasten, huren en/of overige kosten, één en ander buiten de invloedssfeer van De Vlindertuin, dan is De Vlindertuin gerechtigd die verhoging tussentijds in de tarieven door te berekenen.

12.4 Indien de prijsverhoging als bedoeld in het vorige lid meer dan 15% van de voor het kalenderjaar vastgestelde tarief bedraagt, is de opdrachtgever gerechtigd om binnen 30 dagen na kennisgeving van de tariefsverhoging de overeenkomst tussentijds door middel van een aan De Vlindertuin gerichte en per aangetekende post verzonden verklaring buitengerechtelijk te ontbinden.

12.5 Indien een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt doorgevoerd, dan is de opdrachtgever gerechtigd om binnen 30 dagen na kennisgeving van de tariefsverhoging de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden op de wijze als in het vorige lid genoemd.

Artikel 13 Betaling

13.1 De opdrachtgever zal de facturen van De Vlindertuin steeds binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoen. Is geen betalingstermijn vermeld, dan dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

13.2 De opdrachtgever betaalt steeds zonder enig beroep op opschorting, verrekening of korting op het door De Vlindertuin aangegeven bankrekeningnummer.

13.3 Indien niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is betaald, is de opdrachtgever in verzuim en vervolgens tevens de wettelijke rente verschuldigd ingevolge artikel 6:119 BW of artikel 6:119a BW, al naar gelang de aard van de opdrachtgever, alsmede verschuldigd alle kosten verbonden aan de incasso van de factuur/facturen, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.
De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimum van € 150,00.

13.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is De Vlindertuin gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, waaronder de ontzegging van de toegang van het kind/de kinderen waarop de betalingsverplichting betrekking heeft tot het kindercentrum.

13.5 De Vlindertuin heeft het recht om te bedingen dat de betaling geschiedt door middel van een automatische bankincasso in welk geval de opdrachtgever verplicht is onverwijld medewerking te verlenen aan de totstandkoming van zo’n betalingsregeling.

13.6 Het is mogelijk dat de opdrachtgever van een ander (bijv. de werkgever en/of overheidslichaam en/of UWV en/of anderen) een periodieke bijdrage ontvangt in de kosten van de kinderopvang. De Vlindertuin heeft het recht om te bedingen dat die bijdrage door die ander(en) rechtstreeks aan De Vlindertuin worden betaald.
Om er zeker van te zijn dat die bijdrage daadwerkelijk ten goede komt aan De Vlindertuin verpandt de opdrachtgever de hem/haar eventueel toekomende (zowel bestaande als toekomstige) rechten op die bijdrage van die ander(en) aan De Vlindertuin.
Op eerste verzoek dient de opdrachtgever alle relevante informatie ter zake aan De Vlindertuin te verstrekken.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Onder overmacht aan de zijde van De Vlindertuin wordt verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de opdrachtgever kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: oorlog(gevaar, burgeroorlog), aanwezigheid of dreiging met nucleaire, chemische en/of biologische stoffen, oproer, molest, brand, water- en rookschade, overstroming, sabotage, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van één of meer onvervangbare personeelsleden , overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie/brandstof en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van De Vlindertuin ontstaan.

14.2 Wanneer De Vlindertuin door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, wordt de overeenkomst opgeschort, dan wel heeft De Vlindertuin het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.

14.3 Wanneer door overmacht aan de zijde van De Vlindertuin de overeenkomst langer dan drie maanden wordt opgeschort, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst middels een aan De Vlindertuin gerichte aangetekende brief te ontbinden zonder dat één van partijen recht op schadevergoeding kan doen gelden.

14.4 Ingeval van overmacht aan de zijde van De Vlindertuin geldt ten aanzien van de betaling de navolgende crediteringsregeling:

 • eerste twee werkdagen overmacht: geen creditering;
 • daaropvolgende zeven werkdagen: 50% creditering;
 • vanaf zeven werkdagen: 100% creditering.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 De Vlindertuin heeft voor al haar personeelsleden en stagiaires een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor de opgevangen kinderen is een ongevallenverzekering afgesloten.

Artikel 16 Einde overeenkomst; opzegging

16.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege aan het einde van de in de overeenkomst vastgestelde periode, alsmede bij het overlijden van het te plaatsen of geplaatste kind.

16.2 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst per aangetekende aan De Vlindertuin gerichte brief tussentijds op te zeggen met inachtneming van een termijn van een maand tegen de eerste dan wel de zestiende dag van een kalendermaand, tenzij partijen in onderling overleg anders overeenkomen.

16.3 Ook bij tussentijdse opzegging van een deel van de opvang geldt de opzegtermijn van lid 2 respectievelijk lid 3. Vanaf het moment van koppeling tot het einde daarvan is de opdrachtgever aan De Vlindertuin een jaarlijkse bemiddelingsvergoeding verschuldigd overeenkomstig de volgens artikel 13 daarvoor gedurende enig kalenderjaar geldende tarieven.

Indien de opdrachtgever de bemiddelingsovereenkomst beëindigt in de periode die ligt tussen het sluiten van deze overeenkomst en het tot stand brengen van een koppeling dan is De Vlindertuin gerechtigd om de opdrachtgever ter zake van administratiekosten een vergoeding van € 250,00, te vermeerderen met BTW in rekening te brengen.

16.4 Bij ziekte van het kind als gevolg waarvan de kindplaats niet kan worden benut, blijft de betalingsverplichting onverkort in stand. Bij een onafgebroken ziekte, ten bewijze waarvan een medische verklaring van een bevoegde arts moet worden overgelegd, welke langer duurt dan twee maanden, kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang opzeggen.

16.5 De Vlindertuin is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden:

 1. ingeval van faillissement, surseance van betaling of een schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van de opdrachtgever;
  b. ingeval de opdrachtgever en/of de gebruiker zich niet houdt aan enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst en na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet binnen veertien dagen de tekortkoming opheft;
  c. in een situatie als bedoeld in artikel 5.

16.6 Vanaf drie maanden na ingangsdatum van de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en gastouder hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels een aangetekende brief door opzegging te beëindigen met een opzegtermijn van een maand. De looptijd van de eerste periode is dus minimaal vier maanden. De termijn van opzegging gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin is opgezegd.

16.7 Bij een beëindiging ingevolge artikel 16 lid 5 sub a en/of sub b is de opdrachtgever tenminste een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan twee maandelijkse betalingstermijnen.

16.8 De Vlindertuin is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Neem contact op met KDV De Vlindertuin

Kom gerust in contact met ons als u vragen heeft of meer wilt weten over ons kinderdagverblijf. Onze medewerkers voorzien u graag van meer informatie over onze opvang mogelijkheden.

Email: info@kdvdevlindertuin.nl

Telefoonnummer groep:
Groep “De Rupsjes” Tel: 0320-265028

Telefoonnummer Directie:
Inge Langenberg-Gerhardt Tel: 06-13559606