Huishoudelijk reglement

In dit huishoudelijk reglement informeren wij u over de gang van zaken omtrent Kinderdagverblijf De Vlindertuin. De Vlindertuin is opgezet als een kleinschalig kinderdagverblijf en bestaat uit 2 verticale groepen, in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar. Dit reglement bevat regels voor zowel ouders, kinderen en leidsters welke wij hanteren op ons kinderdagverblijf. Dit zorgt voor duidelijkheid en een goede samenwerking.

Openingstijden:

De openingstijden van De Vlindertuin zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Sluitingsdagen:

De Vlindertuin is gesloten op alle nationale feestdagen, te weten: nieuwjaarsdag, Pasen, koningsdag,  1x in de 5 jaar op 5 mei (2025), Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Pinksteren en eerste en tweede kerstdag. Op 24  en 31 December sluiten wij om 16.00 uur. Maximaal 3 extra dagen i.v.m b.v. studiedagen van personeel.

Brengen en halen:

Kinderen kunnen tussen 7.00 uur en 9.00 uur gebracht worden. Wanneer een kind ziek is of om een andere reden niet naar De Vlindertuin komt, willen we hier graag voor 9.00 uur, telefonisch, van op de hoogte worden gebracht.

Kinderen kunnen tussen 16.00 uur en 18.00 uur opgehaald worden. Mocht het een keer voorkomen dat u uw kind eerder wil halen of later wil brengen is dit mogelijk. Graag even de leidsters hiervan op de hoogte brengen zodat er rekening mee gehouden kan worden. Bij halve dagopvang kunnen de kinderen tussen 12.00 en 12.30 uur gehaald worden en tussen 12.30 en 13.00 uur gebracht.

Indien het kind wordt opgehaald door iemand anders dan de ouders/verzorgers, dient dit van tevoren gemeld te worden. Deze persoon dient ouder te zijn dan 18 jaar. Kinderen worden niet meegegeven, wanneer wij hier niet van op de hoogte zijn.

Bij een situatie van overmacht, waardoor het kind plotseling niet op tijd door de ouder/verzorger kan worden opgehaald, is de ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor het regelen van iemand anders die het kind kan halen. Dit moet op tijd aan de leidsters worden doorgegeven.

Wanneer u uw kind brengt of haalt, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind tot u weggaat. Leidsters kunnen wel corrigerend optreden.

Wij verzoeken u attent te zijn op het sluiten van de buitendeur.

Bij het brengen en halen van uw kind, dient u gebruik te maken van de oversloffen die in de hal staan. Dit is voor de hygiëne in de groepsruimtes. De spulletjes van de kinderen (extra kleding, slaapspullen, knuffels en spenen ed.) kunnen in het eigen mandje gedaan worden. Etenswaren, flessen, schriftjes en eventueel medicijnen graag aan 1 van de leidsters geven.

Plaatsing:

Plaatsing kan voor hele en halve dagen. Het bieden van een veilige, vertrouwde en stabiele omgeving, waarbij het kind ervan op aan kan dat bepaalde speelkameraatjes er zullen zijn vraagt continuïteit in de groepssamenstelling en een regelmatige aanwezigheid van de kinderen. Voor de Vlindertuin geldt daarom dat kinderen minimaal 2 dagdelen per week geplaatst moeten worden en in de regel ook minimaal 2 dagdelen per week aanwezig zijn.

Gewenningsperiode:

Drie weken voor de plaatsing, wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Zo kunnen wij kennis maken met de ouders en het kind. Er wordt gesproken over de eet- en slaapgewoonten, bijzonderheden van het kind en het dagritme. Er wordt een afspraak gemaakt over de wendagen.

Kinderen kunnen twee keer komen wennen (een ochtend of middag), het liefst in de week voorafgaand aan de plaatsing en op de dagen dat het kind daadwerkelijk komt.

Ruilen van dagen:

Het is mogelijk om binnen een week van dag te ruilen. Dit kan van tevoren besproken worden met de leidsters en de groepsgrootte en groepssamenstelling moet dit toelaten.

Ruilen is niet toegestaan in de volgende situaties:

 • bij ziekte van het kind,
 • bij feestdagen en incidentele sluitingsdagen,
 • bij vakantie van het kind.

Extra opvangdagen:

Het is mogelijk om een extra opvangdag af te nemen. Dit kan van tevoren besproken worden met de leidsters en de groepsgrootte en groepssamenstelling moet dit toelaten. De kosten voor een extra dag(deel) worden achteraf gefactureerd.

Opzegging:

Opvangdagen of de gehele opvangplaats kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst schriftelijk bij de directie worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste of de zestiende van de maand. Wanneer een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, wordt de plaatsing automatisch gestopt.

Ziekte:

Een ziek kind kan niet naar het kinderdagverblijf komen, omdat het meer aandacht nodig heeft dan een gezond kind. Op een groep met 12 tot 16 kinderen is het onmogelijk om deze extra zorg te geven. Onder ziek zijn verstaan wij:

 • Een kind voelt zich niet lekker, d.w.z. is huilerig, hangerig, heeft pijn, geeft over ed.
 • Heeft een temperatuur van 38,5 graden of hoger.
 • Het kind heeft een besmettelijke aandoening, bv waterpokken, krentenbaard, ontstoken ogen en diarree.

De leidsters op de groep zullen op het moment van ziekte bepalen of het kind al dan niet kan blijven. Ouders worden in elk geval op de hoogte gebracht en worden eventueel gevraagd het kind te komen halen. Het geven van medicijnen gebeurd in overleg met de leidsters.

Voor meer informatie over het ziektebeleid zie het protocol zieke kinderen. Bij ziekte dienen kinderen voor 9.00 uur afgemeld te worden.

Medicijnen:

Als een kind tijdens het verblijf op De Vlindertuin medicijnen toegediend moet krijgen door een leidster, is de ouder/verzorger verplicht een medicijnbriefje in te vullen en te ondertekenen. Of medicijnen wel of niet gegeven kunnen worden, gebeurt in overleg met de leidsters en eventueel directie. Meer informatie over medicijnverstrekking leest u in het protocol medicijnen.

Inentingen:

Alle kinderen op de Vlindertuin moeten ingeënt zijn. Wij vragen hiervan een kopie.

Gegevens van ouders/verzorgers:

De ouder/verzorger dient de leidsters en directie op de hoogte te stellen van veranderingen in woon of werkadres, telefoonnummer en mailadres.

Als zich een ingrijpende verandering in de gezinssituatie voordoet is het, voor een goed begrip van de leefomgeving van het kind, belangrijk dat in ieder geval een vaste leidster van het kinderdagverblijf hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Verzekering en aansprakelijkheid:

De Vlindertuin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de kinderen.

De Vlindertuin heeft een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering.

Indien een personeelslid in opdracht van een ouder/verzorger gebruik maakt van een eigendom van de ouder/verzorger (b.v. een fototoestel) dan is het kinderdagverblijf niet aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing die tijdens dit gebruik aan dit eigendom kan optreden.

Eigen spullen van de kinderen:

De eigen spullen van de kinderen worden direct opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen, nl

 • de jassen worden opgehangen aan de kapstok en de schoenen in het voorhalletje.
 • reservekleertjes, knuffels ed in het mandje van het kind.

Bij het meenemen van eigen speelgoed, zijn er twee mogelijkheden:

 • Het kind laat het speelgoed even zien en vervolgens wordt het in het eigen mandje gelegd
 • Het kind speelt met het eigen speelgoed, maar alle kinderen mogen er dan ook mee spelen

Informatie vanuit de Vlindertuin naar de ouders/verzorgers gebeurd vaak via het mandje van het kind. Kijk dus elke dag even of er iets in zit (b.v. brieven, traktaties. De ouder/verzorger dient zelf zorg te dragen voor passende reservekleding, aangepast aan het seizoen.

Eigendommen van kinderen (jas, muts, schoenen ed) moeten zijn voorzien van een naam.

Op de groep dragen de kinderen pantoffels. Voor de ouders staan er overschoenen  in de hal.

Toestemmingsverklaringen:

Bij plaatsing wordt de ouder/verzorger verzocht een toestemmingsverklaring te tekenen voor o.a:

 • Buikslapen of andere speciale manieren van slapen
 • Uitstapjes buiten het terrein
 • Voor het maken van foto of videobeelden (ouderavond, website ect)
 • Voor het brengen naar het ziekenhuis in Lelystad/eerste hulp in geval van nood.

Eten en drinken:

Het kinderdagverblijf zorgt voor de broodmaaltijd, fruit, crackers, flesvoeding (nutrilon 1 en 2), limonade en melk. Wanneer uw kind door een dieet of allergie speciale voedingsmiddelen nodig heeft, dient u dit zelf mee te nemen. Alle persoonlijke voeding dient van naam te zijn voorzien.

De kinderen dienen voordat ze gebracht worden thuis ontbeten te hebben en ook hun middageten op te hebben, wanneer ze alleen de middag komen. Het is niet toegestaan dit mee te nemen en op het dagverblijf te eten.

Flesvoeding voor een baby mag niet kant en klaar worden meegegeven i.v.m. bacteriën. Wel kan bij gebruik van andere voeding dan nutrilon, de melkpoeder worden meegegeven in een doseerbakje.

Voor de moeder is er de gelegenheid om borstvoeding te geven. Belangrijk hierbij is wel dat zij altijd bereikbaar is en op vraag van het kind kan komen voeden. Afgekolfde borstvoeding moet in bevroren toestand, voorzien van naam en datum, meegegeven worden of in een koeltasje worden meegebracht.

Bij traktaties gelieve geen snoep uit te delen.

Vervoer van kinderen:

Het vervoeren van kinderen gebeurt uitsluitend lopende, eventueel met bolderkar, kinder- of wandelwagen. Ouders dienen hiervoor een verklaring afgegeven te hebben. De groep mag niet te groot zijn en er moeten voldoende leidsters aanwezig zijn, waarvan minimaal 1 vaste leidster. Aan een bolderkar, kinder- of wandelwagen, mogen maximaal 2 kinderen vasthouden. Verder iedere leidster/stagiaire maximaal 2 kinderen aan de hand. De vaste leidster loopt achteraan om overzicht te houden. Bij een wandeling of uitstapje wordt altijd een mobiele telefoon meegenomen.

Vervoer van kinderen per auto, bus of fiets mag uitsluitend met directe toestemming van de ouder/verzorger in een goedgekeurd auto/fietsstoeltje.

Enige uitzondering hierop is bij noodgevallen per auto (in goedgekeurd autostoeltje) naar de eerste hulp.

Betaling:

De betaling geschiet vooruit per automatische incasso. Omstreeks de 25ste van de maand wordt er geïncasseerd. Bij betaling op factuur dient het bedrag voor de eerste van de maand op rekening van de Vlindertuin te staan. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de betaling en dient wijzigingen op tijd door te geven aan de directie en/of de belastingdienst. Wanneer de betaling uitblijft, wordt er een herinnering gestuurd. Wanneer de betaling daarna alsnog uitblijft, heeft de Vlindertuin het recht de opvang per direct te stoppen en een incassobureau in te schakelen. De opzegtermijn van 1 maand, dient gewoon betaald te worden.

Wanneer de ouder/verzorger in gebreke blijft met de betalingen, is de Vlindertuin niet verplicht een jaaropgaaf toe te sturen.

Weigering van kinderen/ouders op de Vlindertuin:

De directie van de Vlindertuin kan op grond van 1,  of combinatie van een aantal, van de onderstaande criteria, besluiten de plaatsingsovereenkomst op te zeggen:

 • indien een kind zodanig geestelijk en/of lichamelijk gehandicapt is, dat meer aandacht en zorg nodig is dan op basis van de pedagogisch medewerker-kind-ratio geboden kan worden
 • indien een kind sociaal-emotionele problemen of een psychische stoornis heeft, waardoor het meer aandacht en zorg nodig heeft dan op basis van de pedagogisch medewerker-kind-ratio geboden kan worden.

Motivatie: De Vlindertuin moet adequate zorg voor ieder kind in de opvang kunnen garanderen.

 • Indien de ouder/verzorger zich structureel misdraagt t.o.v. het personeel en/of andere ouders/verzorgers en/of aanwezige kinderen.

Motivatie: De Vlindertuin stelt zich ten doel werknemers, ouders/verzorgers kinderen en andere gebruikers van haar vestiging te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en geweld, zowel verbaal als fysiek.

 • indien de ouder/verzorger zijn kind(eren) ophaalt onder invloed van verdovende middelen (alcohol en/of drugs).
 • Indien de persoon die door de ouder/verzorger gemachtigd is het kind op te halen, onder invloed is van verdovende middelen (alcohol en/of drugs).

Motivatie: De Vlindertuin gaat ervan uit dat bij het overdragen van het kind aan de ouder/verzorger zorgvuldig gehandeld moet worden wat betreft de veiligheid van het kind en een goede overdracht van informatie over het kind.

 • indien de ouder/verzorger zich structureel niet houdt aan de bepalingen uit het huishoudelijk reglement.
 • Indien de ouder/verzorger de betalingsverplichting niet nakomt en niet reageert op betalingsherinneringen.

Neem contact op met KDV De Vlindertuin

Kom gerust in contact met ons als u vragen heeft of meer wilt weten over ons kinderdagverblijf. Onze medewerkers voorzien u graag van meer informatie over onze opvang mogelijkheden.

Email: info@kdvdevlindertuin.nl

Telefoonnummer groep:
Groep “De Rupsjes” Tel: 0320-265028

Telefoonnummer Directie:
Inge Langenberg-Gerhardt Tel: 06-13559606